on July 17, 2014 by malma13 in Altele, Comments (0)

Najnowszy raport IDC potwierdza, że nowe technologie należą do najważnie…

ceny ofert buty

Najnowszy raport IDC potwierdza, że nowe technologie należą do najważniejszych czynników generujących światowy wzrost gospodarczy. Microsoft, jako jeden z największych graczy rynkowych, tworzy sprzyjające warunki dla swych klientów i partnerów do pracy i rozwoju, co przekłada się na znaczący wpływ ekosystemu Microsoft na lokalne gospodarki.

Microsoft i IDC ogłosiły wyniki raportu „Wpływ nowych technologii, oprogramowania oraz biznesowego ekosystemu Microsoft na gospodarkę międzynarodową” („The Economic Impact of IT, Software, and The Microsoft Ecosystem on The Global Economy”. Z raportu wynika, że działalność Microsoft zarówno na globalnym, jak i lokalnym rynku wyznacza tempo wzrostu branży IT i stymuluje rozwój gospodarczy. W Polsce obserwowany jest dynamiczny wzrost wydatków na IT, co zaowocuje znacznym zwiększeniem wpływów z branży do polskiego budżetu.

W 2007 roku inwestycje na IT w Polsce wyniosły 25,3 mld złotych. IDC przewiduje, że w latach 2006 – 2011 wzrost rocznych nakładów na IT w naszym kraju wyniesie 12,8%, z czego 9,8% to wydatki na oprogramowanie. W porównaniu z innymi krajami, gdzie inwestycje na IT stanowią 2,5% PKB w Polsce wydatki te to 2,2% produktu krajowego brutto. W 2007 roku w Polsce w branży IT zatrudnionych było 295 tys. pracowników, z czego prawie połowa to pracownicy powiązani bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Microsoft na lokalnym rynku.

Polska branża IT rozwija się bardzo dynamicznie. Zgodnie z danymi IDC w latach 2007 – 2011 w polskim sektorze IT powstanie 109 tys. nowych miejsc pracy oraz 1700 nowych firm informatycznych. W ciągu nadchodzących czterech lat polski rynek IT wygeneruje wpływy podatkowe do budżetu na poziomie 11,2 mld złotych oraz zwiększy polski PKB o 31,9 mld złotych.

Wydatki na oprogramowanie stanowią 15% wszystkich nakładów na IT w Polsce, a 38% pracowników branży zajmuje się tworzeniem, dystrybucją, wdrażaniem oraz serwisowaniem oprogramowania. Na każdą złotówkę przychodu Microsoft w Polsce przypada 12 złotych przychodu dla partnerów firmy – producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego, dystrybutorów oraz firm zajmujących się usługami informatycznymi. Przewidywane nakłady polskich firm należących do biznesowego ekosystemu Microsoft, w tym na infrastrukturę, zatrudnienie oraz działania marketingowe, w 2008 roku wyniosą 2,2 mld złotych.

„Nowe technologie są dzisiaj głównym czynnikiem wpływającym na postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny oraz stabilność gospodarki na całym świecie. Raport IDC podkreśla od dawna znany fakt: rynek oprogramowania ma nieproporcjonalny wkład w dynamicznie rozwijającą się branżę IT. Raport pokazuje jednocześnie wyraźny wkład ekosystemu Microsoft w tworzenie nowych firm i miejsc pracy na lokalnym rynku” – powiedział Andrzej Jarosz, dyrektor polskiego oddziału IDC.

Z raportu wynika, że nowe technologie są jednym z kluczowych elementów wpływających pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny na całym świecie. Jednocześnie wyniki raportu IDC wskazują, że branża IT jest motorem wzrostu gospodarczego i dynamicznie generuje nowe miejsca pracy. Swój znaczący wkład w rozwój lokalnych gospodarek ma także firma Microsoft, która jest jednym ze źródeł dynamicznego rozwoju branży IT we wszystkich krajach, w których Microsoft jest obecny. Firma prowadzi działania, których celem jest wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości, umożliwianie dostępu do nowych technologii osobom defaworyzowanym społecznie, a także promowanie utalentowanych technologicznie młodych ludzi.

Zobowiązanie Microsoft w zakresie umożliwiania dostępu do technologii dla wszystkich oraz likwidowania zjawiska wykluczenia informacyjnego przyczynia się do budowania społeczeństwa informacyjnego, w którym umiejętności informatyczne i dostęp do technologii wyrównuje szanse członków społeczności na rynku pracy, w zdobywaniu wiedzy oraz w codziennym życiu. Działania te są prowadzone w ramach globalnego programu Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technicznych. W ramach programu Microsoft przekazał w Polsce już 7 grantów o łącznej wartości 1 mln 215 tys. USD. Dzięki realizowanym projektom od 2003 roku powstało 118 bezpłatnych Punktów Dostępu do Internetu Ikonk@ na Podlasiu, 3 Społeczne Pracownie Edukacyjno-Komputerowe na Lubelszczyźnie oraz 7 w regionie Podlasia. W Warszawie działają dwa Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych. W ramach działań społeczno-edukacyjnych prowadzonych tylko w 2006 roku, Microsoft przyznał granty o wartości 1,3 mln złotych oraz przekazał na rzecz organizacji non-profit oprogramowanie o wartości 2,5 mln złotych. W tym czasie przeszkolonych zostało już ponad 1500 osób na terenie całego kraju.

Firma wspiera także ideę innowacyjności prowadząc szereg działań we współpracy ze środowiskami akademickimi i biznesowymi, których celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i myśli technologicznej pomiędzy ludźmi nauki, biznesu i gospodarki. Utworzone w latach 2006-2007 Centra Innowacji Microsoft stanowią platformę do współpracy dla ekspertów akademickich oraz inżynierów i specjalistów ze środowiska biznesowego, która jest podstawą rozwoju nowych, innowacyjnych idei i rozwiązań.

Firma wspiera także w dostępie do najnowszych rozwiązań środowiska studenckie, organizując największy na świecie konkurs technologiczny dla młodzieży, Microsoft Imagine Cup. Konkurs jest dla uczestników doskonałą okazją do wymiany myśli i opinii, zaprezentowania się na arenie międzynarodowej oraz zdobycia nowych doświadczeń. Microsoft, oferując twórcom najlepszych projektów konkursowych wsparcie merytoryczne nie tylko w zakresie technologii, ale również podejścia biznesowego, popularyzuje wśród młodzieży ideę przedsiębiorczości. Polscy finaliści konkursu już teraz zaczynają odnosić pierwsze sukcesy na rodzimym rynku IT, zasilając go innowacyjnymi projektami i produktami.
Źródło: PR News

Ceny ofert buty

Tech tipsComputer Tricks

Tags: , , ,

No Comments

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>